Rus terjimeçileriniň halkara ulgamy

Terjimeler

Islendik şäherde we islendik ýurtda hünärmen terjimeçiler berýäris. 4 sagatdan

Has köp sagatda 70 $ -dan
Ittenazmaça terjime

Islendik ululykdaky we çylşyrymly tekstleriň ýazmaça terjimesini ýerine ýetirýäris. Terminologiýa gözegçilik. Asyl nusganyň görnüşi.

Migrasiýa hyzmatlary

Migrasiýa aklawçylarynyň geňeşmeleri: ýaşamak üçin rugsat, hemişelik ýaşamak, bilim, iş, iş, gozgalmaýan emläk, bejergi we çaga dogurmak

Notarius tarapyndan terjime edilen

Terjimäni notarius tarapyndan resmi şahadatnama bilen ýerine ýetirýäris. Netijäni kurýer arkaly iberýäris.

Apostille

Beýleki ýurtlaryň döwlet edaralaryna tabyn bolmak üçin daşary ýurtda resul bellemäge kömek edýäris

Konsullygyň kanunlaşdyrylmagy

Daşary ýurtdaky döwlet edaralaryna tabşyrmak üçin resminamalary konsullyk taýdan kanunlaşdyrmaga kömek ederis